Što je opskrba toplinskom energijom?

 

Opskrba toplinskom energijom je energetska djelatnost isporuke toplinske energije od proizvođača, preko distributera i kupca toplinske energije do krajnjeg kupca.

 

Koji je posao opskrbljivača toplinskom energijom?

 

Opskrbljivač toplinskom energijom u centralnom toplinskom sustavu kupuje toplinsku energiju od proizvođača toplinske energije i sklapa ugovor o distribuciji toplinske energije s distributerom toplinske energije, te prodaje toplinsku energiju kupcima toplinske energije. Uz navedeno u zatvorenom toplinskom sustavu opskrbljivač toplinskom energijom još obavlja posao stručnog upravljanja, rukovanja i održavanja toplinskog sustava.
 

Vlasnik sam stana u zgradi koja je spojena na centralni toplinski sustav. Jesam li ja kupac toplinske energije?

 

Ne. Vlasnik stana je krajnji kupac koji toplinsku energiju kupuje od kupca toplinske energije.

 

Tko je kupac toplinske energije i što obuhvaća djelatnost kupca toplinske energije?

 

Kupac toplinske energije je sudionik na tržištu toplinske energije. Kupac toplinske energije je pravna ili fizička osoba koja u ime i za račun vlasnika i/ili suvlasnika zgrade/građevine obavlja djelatnost kupca toplinske energije u samostalnom, zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu. Djelatnost kupca toplinske energije obuhvaća stručno upravljanje, rukovanje, održavanje unutarnjih instalacija, isporuku toplinske energije radi obračuna toplinske energije, te izdavanje računa krajnjem kupcu u zgradi/građevini u samostalnom, zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu, na temelju ugovora o potrošnji toplinske energije, sklopljenog s ovlaštenim predstavnikom suvlasnika.

Registar kupaca toplinske energije dostupan je na internetskoj stranici: https://www.hera.hr/hrvatski/html/registar_kupaca_te.html.
 

Tko odlučuje i kako se donosi odluka o odabiru kupca toplinske energije?
 

Suvlasnici zgrade/građevine na zajedničkom mjerilu toplinske energije donose odluku o odabiru kupca toplinske energije na temelju odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika. Ako se odluka ne može postići, takvu odluku će donijeti sud, na temelju zahtjeva bilo kojeg od suvlasnika, u izvanparničnom postupku.

 

Mora li svaka zgrada imati svog kupca toplinske energije?

 

Ne. Kupca toplinske energije moraju imati zgrade koje imaju zajednički toplinski sustav, odnosno zgrade koje su dio centralnog, zatvorenog ili samostalnog toplinskog sustava. Zgrade koje imaju etažno grijanje ne moraju imati kupca toplinske energije.

 

Tko sklapa ugovor o potrošnji toplinske energije?

 

Na temelju odluke o odabiru kupca toplinske energije, ovlašteni predstavnik suvlasnika sklopa ugovor o potrošnji toplinske energije s kupcem toplinske energije. Sklopljeni ugovor obvezuje sve krajnje kupce na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Sadržaj ugovora o potrošnji toplinske energije detaljno je razrađen u općim uvjetima za isporuku toplinske energije.
 

Koliko često se može mijenjati kupac toplinske energije?

 

Odluka o odabiru kupca toplinske energije donosi se za razdoblje od minimalno jedne godine. Ugovor o potrošnji toplinske energije, između ostalog, mora sadržavati i odredbe o trajanju i uvjetima raskida ugovora. Postupak promjene kupca toplinske energije detaljnije je propisan općim uvjetima za isporuku toplinske energije.
 

Je li potrebno da krajnji kupci koji imaju zasebno mjerilo toplinske energije ispred stana pojedinačno sklapaju ugovor o potrošnji toplinske energije?

 

Ne. Ovlašteni predstavnik suvlasnika, u ime svih krajnjih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije, koje se nalazi u toplinskoj podstanici i koje je ujedno obračunsko mjerno mjesto, sklapa jedan ugovor o potrošnji toplinske energije.

Prema općim uvjetima za isporuku toplinske energije, sastavni dio ugovora o potrošnji toplinske energije je popis krajnjih kupaca s podacima o njihovim samostalnim uporabnim cjelinama i parametrima za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju kao i odluka o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju.
 

Kakav je postupak kod isključenja cijele zgrade iz toplinskog sustava?


Isključenje zgrade iz toplinskog sustava moguće je provesti na temelju postignute suglasnosti svih krajnjih kupaca, odnosno svih suvlasnika na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Zahtjev za isključenje zgrade iz toplinskog sustava potpisuje ovlašteni predstavnik suvlasnika, te ga dostavlja kupcu toplinske energije.

 

Na koji se način pojedini krajnji kupac (vlasnik stana) može izdvojiti iz toplinskog sustava?


Krajnji kupac se može izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava temeljem odluke većine glasova suvlasnika koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika. Pribavljenu suglasnost o izdvajanju iz zajedničkog toplinskog sustava ovlašteni predstavnik suvlasnika dužan je potpisati i ovjeriti pečatom, te dostaviti kupcu toplinske energije.
 

Što je dužan plaćati krajnji kupac koji je izdvojen iz toplinskog sustava?

 

Krajnji kupac koji je izdvojen iz toplinskog sustava dužan je plaćati sve troškove osim troškova toplinske energije za svoju samostalnu uporabnu cjelinu (stan ili poslovni prostor).

Ukupni troškovi toplinske energije sastoje se od troškova za isporučenu toplinsku energiju i troškova priključne snage. Izdvajanjem pojedinog krajnjeg kupca iz zajedničkog toplinskog sustava, kao i uklanjanjem, ali i dodavanjem radijatora u samostalnoj uporabnoj cjelini, ne mijenja se površina samostalne uporabne cjeline, ne mijenja se snaga samostalne uporabne cjeline i ne mijenja se priključna snaga na obračunskom mjernom mjestu, te i dalje ostaju isti fiksni troškovi održavanja cjelokupnog toplinskog sustava, od postrojenja za proizvodnju toplinske energije, distribucijske mreže ili vanjskih instalacija, toplinske podstanice i unutarnjih instalacija u zgradi.
 

Gdje je propisana obveza ugradnje termostatskih radijatorskih setova i kalorimetra ili razdjelnika?

 

Zakonom o tržištu toplinske energije propisana je obveza ugradnje uređaja za regulaciju odavanja topline (termostatski radijatorski set, odnosno uređaj kojim se može regulirati potrošnja toplinske energije) i mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije (kalorimetar) ili uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnik).

 

Koja je svrha ugradnje kalorimetra ili razdjelnika?

 

Svrha ugradnje kalorimetara je mjerenje količine isporučene toplinske energije za svaku samostalnu uporabnu cjelinu, a svrha ugradnje razdjelnika je točnija raspodjela toplinske energije među samostalnim uporabnim cjelinama.
 

Što se još preporuča provesti prilikom ugradnje termostatskih radijatorskih setova i kalorimetra ili razdjelnika?

 

Preporuča se provesti balansiranje sustava grijanja u zgradi, odnosno ugradnja balans ventila ili frekventno reguliranih pumpi. Ugradnjom opreme za balansiranje sustava osigurava se kvalitetnije grijanje svih radijatora u zgradi, te se sprječava mogućnost pojave šumova u instalaciji centralnog grijanja unutar zgrade.

Ukupno gledano, cijeli sustav se može promatrati kao mjera energetske učinkovitosti jer se ukupna potrošnja toplinske energije na razini cijele zgrade smanjuje kao posljedica promjene ponašanja krajnjih kupaca koji su ugradnjom termostatskih radijatorskih setova i kalorimetra ili razdjelnika motivirani na racionalnu potrošnju toplinske energije. Ugradnja tih uređaja ne znači automatski uštedu energije i niže troškove za toplinsku energiju za svaki stan u zgradi. Neki vlasnici stanova imaju mogućnost postići veće uštede (stanovi okruženi grijanim prostorima s dobrom izolacijom i dobrom stolarijom), dok neki nemaju tu mogućnost (stanovi okruženi negrijanim prostorima s velikom površinom vanjskih zidova bez adekvatne izolacije, starom stolarijom i dr.). Najveće uštede u potrošnji toplinske energije mogu se postići ulaganjima u energetsku obnovu za što postoji mogućnost sufinanciranja preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U tome je potreban angažman upravitelja zgrade.
 

Tko očitava razdjelnike i kome se dostavljaju očitanja?

 

Razdjelnike očitava ovlašteni predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba koja podatke o očitanju dostavlja kupcu toplinske energije.

 

Kojim pravilnikom su propisana pravila za raspodjelu i obračun toplinske energije?


Modeli raspodjele i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije krajnjim kupcima toplinske energije koji toplinsku energiju registriraju putem uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnik) ili mjere putem zasebnog mjerila toplinske energije (zasebni kalorimetar) propisani su Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju.

 

Može li se i kako promijeniti priključna snaga zgrade?


Priključna snaga zgrade može se promijeniti u slučaju ako je izvršena energetska obnova zgrade, odnosno ako je smanjena potrebna količina toplinske energije za grijanje. Zahtjev za smanjenje priključne snage podnosi se kupcu toplinske energije. Uz zahtjev za smanjenje priključne snage potrebno je priložiti elaborat o novoj priključnoj snazi koji je izradio ovlašteni inženjer strojarske struke.

Može li se i kako promijeniti režim rada i temperatura u režimu rada grijanja?

 

Režim rada i temperatura u režimu rada grijanja može se promijeniti na temelju pisanog zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika koji se podnosi kupcu toplinske energije. Kupac toplinske energije dužan je udovoljiti zahtjevu ako za to postoje tehnički uvjeti.

 

Što su unutarnje instalacije u zgradi i tko ih je dužan održavati?

 

Unutarnje instalacije u zgradi su instalacije od obračunskog mjernog mjesta u toplinskoj podstanici do radijatorskog ventila, odnosno ventila trošila u stanu. Unutarnje instalacije dužan je održavati kupac toplinske energije, odnosno kupac toplinske energije dužan je riješiti ili organizirati rješavanje bilo kojeg problema na unutarnjim instalacijama u zgradi.
 

Od čega se sastoji račun za toplinsku energiju?

 

U centralnom toplinskom sustavu cijena toplinske energije sastoji se od reguliranog i tržišnog dijela. Regulirani dio cijene toplinske energije čine tarifne stavke za energiju i snagu za proizvodnju i distribuciju toplinske energije, a naknada za djelatnost opskrbe toplinskom energijom i naknada za djelatnost kupca toplinske energije slobodno se utvrđuju u skladu s tržišnim uvjetima i predstavljaju tržišni dio ukupne cijene toplinske energije.

Iznosi tarifnih stavki za energiju pokrivaju varijabilne troškove u proizvodnji i distribuciji toplinske energije, odnosno pokrivaju troškove primarnog energenta koji se koristi za proizvodnju toplinske energije, kao i opravdane gubitke u proizvodnji i distribuciji toplinske energije.

Iznosi tarifnih stavki za snagu pokrivaju sve fiksne troškove u proizvodnji i distribuciji toplinske energije, odnosno sve troškove osim troškova primarnog energenta. Iznosi tarifnih stavki za snagu ovise o broju potrošača toplinske energije, ali i o racionalnosti energetskog subjekta (troškovi osoblja, troškovi poslovanja, troškovi vanjskih usluga i dr.).

U zatvorenom i samostalnom toplinskom sustavu svi dijelovi cijene toplinske energije slobodno se utvrđuju (ugovaraju) u skladu s tržišnim uvjetima.

Zašto su cijene toplinske energije u pojedinim gradovima različite?

 

Cijene toplinske energije u pojedinim gradovima nisu iste zbog specifičnosti svakog pojedinog toplinskog sustava, različitih tehnologija i korištenja različitih goriva za proizvodnju toplinske energije, te zbog različitih gubitaka u proizvodnji i distribuciji toplinske energije. Npr., u centralnom toplinskom sustavu u gradu Zagrebu veći dio toplinske energije proizvodi se u kogeneracijskim postrojenjima, odnosno u proizvodnim postrojenjima u kojima se istovremeno proizvodi toplinska i električna energija, te je cijena toplinske energije niža nego, npr. u gradu Velika Gorica u kojem se toplinska energija proizvodi u toplovodnim kotlovima.
 

Ako me distributer toplinske energije odbio priključiti kome se mogu žaliti?

 

Protiv odluke distributera toplinske energije dopuštena je pisana žalba HERA-i koja se izjavljuje (putem distributera toplinske energije) u roku od 15 dana od dana zaprimanja rješenja o odbijanju pristupa sustavu ili na uvjete pristupa sustavu.
 

Ako sam nezadovoljan radom distributera toplinske energije, kome se mogu žaliti?

 

Pisani prigovor na rad distributera toplinske energije možete poslati HERA-i. Prigovor se podnosi u vezi s odbijanjem priključka na distribucijsku mrežu, uvjetima priključenja na distribucijsku mrežu, određivanjem naknade za priključenje i/ili povećanje priključne snage na distribucijskoj mreži te primjenom metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije. Pisani prigovor podnosi se putem redovne pošte na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb, putem elektroničke pošte na adresu hera@hera.hr ili putem telefaksa na broj 01/6115-344.

HERA-i se isto tako može podnijeti prigovor u vezi s primjenom metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije, na prethodno opisani način.

HERA je dužna poduzeti mjere iz svoje nadležnosti bez odgode te obavijestiti vas o mjerama koje je poduzela u roku od 30 dana od dana zaprimanja prigovora. Ako niste zadovoljni poduzetim mjerama ili u propisanom roku niste obaviješteni o poduzetim mjerama, možete pokrenuti upravni spor.
 

Kome se mogu žaliti na iznos računa za toplinsku energiju?

 

Kupac toplinske energije ili krajnji kupac može djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun u roku od 15 dana od dana izdavanja. Nesporni dio računa mora se platiti u roku dospijeća. Prigovor se podnosi opskrbljivaču toplinskom energijom koji je dužan odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

Krajnji kupac koji se toplinskom energijom opskrbljuje iz centralnog toplinskog sustava može djelomično ili u cijelosti pisanim putem osporiti račun u roku od 15 dana od dana izdavanja računa, a nesporni dio računa dužan je platiti u roku dospijeća. Prigovor se podnosi kupcu toplinske energije koji je dužan odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana od dana primitka prigovora.

Krajnji kupac koji se toplinskom energijom opskrbljuje u zatvorenom toplinskom sustavu i samostalnom toplinskom sustavu može osporiti račun sukladno odredbama sklopljenog ugovora o potrošnji toplinske energije.
 


Posljednja izmjena: 23.11.2020.