Europska komisija provodi evaluaciju zakonodavstva koje uređuje kontrolu duhana, odnosno uređenje stavljanja proizvoda od duhana na tržište, oglašavanje i sponzorstvo

Evaluacijom se želi utvrditi mogućnost ostvarenja cilja „generacija bez duhana” do 2040., kako je najavljeno u Europskom planu za borbu protiv raka, pri čemu se do 2040. želi ostvariti cilj da manje od 5 % stanovništva koristiti duhan, u usporedbi s oko 25 % danas.


Zakonodavni okvir za kontrolu duhana koji je predmet evaluacije uključuje:


  • Direktivu 2014/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 3. travnja 2014. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ (SL L 127)
  • Direktivu 2003/33/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o oglašavanju i sponzorstvu duhanskih proizvoda (SL L 152)
  •  i druge politike povezane s kontrolom duhana na razini EU-a.


Savjetovanje je otvoreno do 17. lipnja 2022. godine i možete mu pristupiti putem poveznice:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13481-Evaluation-of-the-legislative-framework-for-tobacco-control_hr
Posljednja izmjena: 24.05.2022.