Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 01.07.2019.
Na temelju točke VII. a u svezi s točkom IV. stavkom 2. Odluke o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača („Narodne novine“, br. 57/19), ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA I PODNOŠENJA PRIJEDLOGA ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U  NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

1. ŠTO JE NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA I NJEGOVE ZADAĆE?

Vlada Republike Hrvatske donijela je u lipnju 2019. godine Odluku o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača.

Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača je savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske. Vijeće čine predstavnici Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zdravstva, Ministarstva turizma, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Državnog inspektorata, Hrvatske narodne banke, Agencije za elektroničke medije, Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Hrvatske energetske regulatorne agencije, Vijeća za vodne usluge, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske udruge poslodavaca, Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, akademske zajednice i udruga za zaštitu potrošača.

Zadaće Nacionalnog Vijeća za zaštitu potrošača jesu: sudjelovanje u izradi Nacionalnog programa zaštite potrošača i Izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite potrošača, kreiranju politike zaštite potrošača, te poticanje izmjena propisa iz područja zaštite potrošača.

Nacionalno Vijeće svake godine podnosi Izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske.

Rad Vijeća je javan, a Vijeće se sastaje sukladno potrebama i problematici koju je nužno rješavati, a koja se odnosi na područje zaštite potrošača.

2. TKO SE MOŽE PRIJAVITI ZA ISKAZ INTERESA?

Na Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u  Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Javni poziv) može se prijaviti udruga, savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja iz područja zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj.  Svaka udruga ili neki od oblika udruživanja može prijaviti po jednog predstavnika/predstavnicu.

Ovaj Javni poziv ne odnosi se na udruge - članice nekog od oblika udruživanja koji prijavljuje predstavnika u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača.

Ukupno se odabiru 3 člana/članice iz reda udruga za zaštitu potrošača.

3. POSTUPAK PRIJAVE I IZBORA PREDSTAVNIKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U NACIONALNOM VIJEĆU ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

3.1. OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Prijavi je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju u jednom primjerku:
  1. Akt tijela Udruge kojim se predlaže predstavnik iste kao član Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača
  2. Motivacijsko pismo predstavnika udruge, saveza, zajednice, mreže, koordinacije ili drugog oblika udruživanja uključujući reprezentativnost (broj članova koje predstavlja), mogućnost diseminacije informacija prema što većem broju članova civilnog društva u području zaštite potrošača, kao i tekuće i planirane aktivnosti.
  3. Potpisani životopis predloženog predstavnika koji sadrži među ostalim i popis projekata iz područja zaštite potrošača koje je predloženi predstavnik vodio ili je u njima sudjelovao s naznakom o nazivu i svrsi, razdoblju provedbe, te ulozi u provedbi projekata
  4. Izjavu da je Statut udruge usklađen sa Zakonom o udrugama i vidljiv u Registru udruga u Republici Hrvatskoj,  odnosno dokaz da je Statut udruge predan na ovjeru Uredu državne uprave nadležnom prema sjedištu udruge radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (samo za udruge koje su predale zahtjev za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama, a zahtjev im je još u obradi)
  5. Izjavu da je udruga neovisna u svom djelovanju od trgovaca
  6. Izjavu da udruga nije u postupku ukidanja, zabrane djelovanja sukladno razlozima za prestanak djelovanja udruge temeljem članka 48. Zakona o udrugama («Narodne novine», br. 74/14. i 70/17.)
  7. Izjavu da će izabrani predstavnik udruga za zaštitu potrošača redovito izvršavati diseminaciju informaciju prema ostalim udrugama za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj

3.2. DOKUMENTACIJA KOJA SE PREDAJE PRIJE DONOŠENJA ODLUKE O ODABIRU PREDSTAVNIKA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA U NACIONALNO VIJEĆE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA
 
  1. Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (za osobu ovlaštenu za zastupanje udruge i predloženog člana), ne starije od 3 mjeseca od dana prijave na Javni poziv

3.3. PODNOŠENJE PRIJAVE

Ovaj Javni poziv objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (https://www.mingo.hr/) i Središnjeg portala za potrošače (www.szp.hr).

Dokumentaciju za iskaz interesa za članstvo u Nacionalnom vijeću za zaštitu potrošača iz točke 3.1. i 3.2. ovog Javnog poziva potrebno je dostaviti potpisano, ovjereno, ukoliko udruga koristi pečat i skenirano elektroničkom poštom na adresu nvzp@mingo.hr s naznakom „Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača“ najkasnije do 16. srpnja 2019. godine.

Nepotpune prijave i prijave zaprimljene izvan roka neće se uzimati u obzir.

3.4. PREGLED I PROCJENA PRIJAVA, TE OBJAVA ODLUKE

Ministar osniva Povjerenstvo za procjenu prijava na Javni poziv za dostavu iskaza interesa i podnošenja prijedloga za imenovanje predstavnika udruga za zaštitu potrošača u  Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje će procijeniti sve zaprimljene prijave. U svrhu osiguravanja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja.

Odluka o odabiru predstavnika udruga za zaštitu potrošača u  Nacionalno vijeće za zaštitu potrošača objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, www.mingo.hr i www.szp.hr.

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA NVZP
OBRAZAC ZA ISKAZ INTERESA NVZP
IZJAVA O DISEMINACIJI INFORMACIJA
IZJAVA DA UDRUGA NIJE U POSTUPKU UKIDANJA
IZJAVA DA JE UDRUGA NEOVISNA U SVOM DJELOVANJU OD TRGOVACA

Posljednja izmjena: 22.04.2021.