Otvoreni javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanjem udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača na popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe

Izvor: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, 03.07.2023.

Na temelju članka 9. Zakona o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača („Narodne novine“, broj 59/23) i temeljem članka 52. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“ broj 66/19), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja objavljuje

OTVORENI JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA UVRŠTAVANJEM UDRUGA I DRUGIH OBLIKA UDRUŽIVANJA UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA NA POPIS OVLAŠTENIH TIJELA ZA PODNOŠENJE PREDSTAVNIČKE TUŽBE 

 

UVOD

Dana 2. lipnja 2023. objavljen je Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača ("Narodne novine“, broj 59/23; u daljnjem tekstu: Zakon), kojim je u pravni sustav Republike Hrvatske prenesena Direktiva (EU) 2020/1828 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2020. o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa potrošačâ i stavljanju izvan snage Direktive 2009/22/EZ (SL L 409, 4.12.2020.). Svrha donošenja Zakona jest ustanovljenje pravnog okvira kojim će se osigurati veća razina učinkovitosti sustava kolektivne pravne zaštite nego što je dosad bio slučaj. 

Jedna od važnih izmjena koju Zakon donosi odnosi se na zahtjeve koji se mogu istaknuti prilikom podnošenja predstavničke tužbe. Naime, ovim se Zakonom omogućuje vođenje parnica u kolektivnim potrošačkim sporovima ne samo radi utvrđivanja i/ili zabrane određenih postupanja trgovaca, već i radi obeštećenja potrošača (radi naknade štete te radi isplate zbog stjecanja bez osnove), što će rezultirati lakšim ostvarivanjem potrošačkih prava ali i rasterećenju pravosudnog aparata, budući da neće biti potrebe za pokretanjem niza individualnih parnica za naknadu štete od strane oštećenih potrošača.

Osim toga, ovim je Zakonom znatno proširen broj potrošačkih propisa za čije se kršenje predviđa kolektivna pravna zaštita. Konkretnije, Prilog I. ovog Zakona sadrži čak 66 propisa kojima se, primjerice, uređuju opća prava potrošača, prava putnika, zaštita osobnih podataka, zaštita korisnika elektroničkih komunikacija, turističke usluge, financijske usluge i slično. Osim navedenog, bitno je napomenuti da će se navedeni popis kontinuirano širiti u slučaju donošenja novih potrošačkih propisa na razini Europske unije, kako bi se osigurala sveobuhvatna zaštita u svim potrošačkim područjima.

Nadalje, jedna od najvažnijih novina koja se uređuje ovim Zakonom je taksativno propisivanje konkretnih pretpostavki kojima moraju udovoljiti udruge ili savezi udruga za zaštitu potrošača kako bi isti bili uvršteni na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe (u daljnjem tekstu: Popis ovlaštenih tijela), a koji im daje mogućnost da, u svojstvu ovlaštenih tužitelja, pokreću predstavničke tužbe u slučaju povrede kolektivnih interesa i prava potrošača koja se ovim Zakonom štite. Propisivanje strogih kriterija zahtjev je koji predviđa Direktiva o predstavničkim tužbama, a čiji je cilj osigurati zaštitu interesa povrijeđenih potrošača na način da samo one udruge koje su neovisne, financijski stabilne, stručne i kompetentne u njihovo ime mogu podnositi predstavničke tužbe. Naime, uloga organizacija civilnog društva koje se aktivno bave politikom zaštite potrošača u sustavu zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača iznimno je bitna, budući da su isti jedni od ključnih nositelja potrošačke politike iz razloga što u izravnom kontaktu s potrošačima često dolaze do direktnih saznanja o sustavnim kršenjima kolektivnih prava i interesa potrošača. Iz navedenog je razloga potrebno omogućiti predmetnim dionicima da, uz nadležna javnopravna tijela u Republici Hrvatskoj, imaju mogućnost podnošenja predstavničke tužbe kako bi se kolektivna prava i interesi potrošača adekvatno zaštitili.

 

1.  PREDMET I SVRHA OTVORENOG JAVNOG POZIVA  

1.1.    Predmet Otvorenog javnog poziva za iskaz interesa za uvrštavanjem udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe (u daljnjem tekstu: Otvoreni javni poziv) je odabir udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača u Republici Hrvatskoj koje će biti ovlaštene za podnošenje predstavničkih tužbi u smislu Zakona, temeljem kriterija utvrđenih u članku 9. stavku 2. Zakona.

1.2. Svrha Otvorenog javnog poziva je osiguravanje sudjelovanja organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj koje udovoljavaju Zakonom propisanim kriterijima u zaštiti kolektivnih interesa i prava potrošača na način da im se uvrštavanjem na Popis ovlaštenih tijela, u svojstvu ovlaštenih tužitelja, omogućuje sudjelovanje u postupcima povodom domaćih i prekograničnih predstavničkih tužbi za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača.

Riječi i pojmovi korišteni u ovom Otvorenom javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

2.  PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA  

2.1. U smislu iskaza interesa na Otvoreni javni poziv, smatrat će se prihvatljivima isključivo prijave udruga ili drugih oblika udruživanja udruga sukladno članku 20. Zakona o udrugama ("Narodne novine“, br. 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22). 

2.2. U slučaju prijave nekog od oblika udruživanja udruga (saveza, zajednice, mreže udruga i sl.), prijaviteljem će se smatrati taj oblik udruživanja, a ne udruge koje čine takav ustrojstveni oblik. S tim u vezi, ispunjavanje kriterija ocjenjivat će se u odnosu na taj oblik udruživanja, bez obzira na pojedine udruge koje su njegov dio. 

2.3. Na prihvatljivost zasebne prijave pojedine udruge ne utječe činjenica da je ista dio drugog oblika udruživanja koji je dostavio prijavu na Otvoreni javni poziv.

 

3.  UVJETI ZA PRIJAVU NA OTVORENI JAVNI POZIV

3.1. U skladu s člankom 9. stavkom 2. Zakona, udruga ili drugi oblik udruživanja udruga koji podnosi prijavu (iskaz interesa) na Otvoreni javni poziv u svrhu uvrštavanja na Popis ovlaštenih tijela mora ispunjavati sljedeće uvjete:

1) biti upisana u Registar udruga pri Ministarstvu pravosuđa i uprave i u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija;

2) biti osnovana radi zaštite jednog ili više prava potrošača uređenih propisima iz Priloga I. Zakona;

3) aktivno djelovati najmanje 12 mjeseci prije podnošenja prijave na Otvoreni javni poziv;

4) da protiv podnositelja nije pokrenut postupak prestanka postojanja u skladu s propisima koji uređuju navedeno područje;

5) voditi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;

6) uredno ispunjavati ugovorne obveze u provedbi odobrenih financijskih podrški od strane tijela državne uprave i drugih javnopravnih tijela u razdoblju od 12 mjeseci koji su prethodili prijavi na Otvoreni javni poziv;

7) uredno ispunjavati obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave;

8) predočiti dokaz da se protiv osobe ili osoba ovlaštenih za zastupanje prijavitelja ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti;

9) predočiti dokaz o neovisnosti djelovanja i nepostojanju utjecaja osoba koje nisu potrošači, osobito trgovaca, a koje imaju ekonomski interes za podnošenje određenih tužbi;

10) osigurati organizacijske, ljudske, prostorne i financijske resurse za obavljanje osnovne djelatnosti u skladu s financijskim planom i programom rada;

11) prijavitelj mora biti solventan; i

12) na svojim mrežnim stranicama redovito, jasno i razumljivo objavljivati informacije iz točaka 1. do 11. ovoga Poglavlja, zajedno s informacijama o izvorima financiranja, organizacijskoj i upravljačkoj strukturi te strukturi članstva podnositelja.

3.2. U slučaju da se postojanje nekog od uvjeta iz točke 3.1. ovoga Poglavlja dokazuje uvidom u javno dostupne registre, izvatke iz navedenih registara nije potrebno prilagati uz prijavu, već ih prijavitelj samo navodi kao dokaz ispunjavanja određenog uvjeta u Obrascu opisa prijave.

 

4.  SADRŽAJ PRIJAVE I DOKUMENTACIJA  

4.1. Obrasci za prijavu na Otvoreni javni poziv i ostala dokumentacija

Prijavi je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju u jednom primjerku: 

1. Obrazac opisa prijave (potpisan i u cijelosti popunjen);

2. Preslika važećeg Statuta prijavitelja ako Statut nije objavljen u Registru udruga, te dokaz (dopis) da je Statut predan na ovjeru Uredu državne uprave radi usklađivanja sa Zakonom o udrugama (samo za prijavitelje koji su predali zahtjev za usklađivanjem statuta sa Zakonom o udrugama, ali je njihov zahtjev još u obradi);

3. Godišnje izvješće o radu udruge sa svim provedenim aktivnostima za razdoblje od 12 mjeseci koji prethode prijavi. Ako je riječ o novoosnovanoj udruzi čije izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu ne obuhvaća razdoblje od 12 mjeseci djelovanja udruge koji prethode prijavi, za preostalo razdoblje djelovanja udruge koje nije obuhvaćeno izvješćem o radu za prethodnu kalendarsku godinu, udruga prilaže druge dokaze o svom djelovanju za preostalo razdoblje (primjerice kvartalna i polugodišnja izvješća i druge dokaze);

4. Izjava o financiranim projektima udruge iz javnih izvora i/ili sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za razdoblje od 12 mjeseci koje prethodi mjesecu podnošenja prijave. Izjava se obvezno dostavlja i u slučaju da prijavitelju nisu bili sufinancirani projekti (popunjena i potpisana);

5. Potvrda Ministarstva financija - Porezne uprave kojom se potvrđuje uredno ispunjavanje obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanja poreza, te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave (ovjerena od strane ovlaštenog tijela) koja nije starija od 30 dana od dana prijave na Otvoreni javni poziv;

6. Uvjerenje nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ili osoba ovlaštenih za zastupanje prijavitelja koje nije starije od tri mjeseca od dana prijave na Otvoreni javni poziv;

7. Izjava o neovisnosti i nepostojanju sukoba interesa (popunjena i potpisana);

8. Potvrda o bonitetu (BON2) ili potvrda o solventnosti (SOL 2) ne starija od šest mjeseci od dana prijave na Otvoreni javni poziv;

9. Dokumenti kojima se dokazuje da je podnositelj osigurao organizacijske, ljudske, prostorne i financijske resurse za obavljanje osnovne djelatnosti u skladu s financijskim planom i programom rada udruge (primjerice, životopis (s naznačenim datumom i potpisom); preslika ugovora o najmu ili drugi dokaz kojim se potkrjepljuje osiguravanje prostornih resursa za djelovanje i dr.).

10. Svi ostali dokumenti kojima se dokazuje udovoljavanje uvjetima iz Poglavlja 3. Otvorenog javnog poziva. 

4.2. Način dostave dokumentacije

Dokumentaciju iz točke 4.1. Otvorenog javnog poziva prijavitelj dostavlja skeniranu ili u PDF formatu.

 

5. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVA

5.1. Prijava mora sadržavati svu dokumentaciju koja je navedena u točci 4.1. Otvorenog javnog poziva.

5.2. Prijavitelji su dužni ispuniti odgovarajuće stavke prijave navedene u točci 4.1. Otvorenog javnog poziva putem propisanih obrazaca koji su dio Otvorenog javnog poziva, a koji moraju biti ovjereni potpisom ovlaštene osobe za zastupanje i pečatom prijavitelja, ako je statutom prijavitelja predviđeno korištenje pečata.

5.3. U svrhu osiguravanja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti pojedinog prijavitelja.

 

Prijave na Otvoreni javni poziv potrebno je dostaviti putem elektroničke pošte na adresu: natjecaj.potrosaci@mingor.hr s naznakom u predmetu (subject-u) „Otvoreni javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanjem udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe“  

 

5.4. Obrasci za prijavu mogu se preuzeti sa:

5.5. Prijave koje nisu popunjene putem propisanih obrazaca, ako prijavitelj nije popunio sve predviđene obrasce, ako prijavitelj nije udruga ili drugi oblik udruživanja udruga za zaštitu potrošača ili ako prijave na drugi način nisu u skladu s uvjetima Otvorenog javnog poziva, neće se razmatrati.

 

6.  ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA

6.1. Prijave na Otvoreni javni poziv moći će se podnijeti od dana objave Otvorenog javnog poziva na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/ i Središnjeg portala za potrošače https://szp.hr/

6.2. Prijave na Otvoreni javni poziv mogu se podnositi kontinuirano

 

7.  ODABIR I NAČIN PROCJENE PRIJAVA NA OTVORENI JAVNI POZIV

7.1. Ministar odlukom osniva Povjerenstvo za procjenu prijava na Otvoreni javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanjem udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za procjenu prijava).

Način obavljanja zadaća Povjerenstva za procjenu prijava, prava i obveze članova Povjerenstva, način donošenja odluka i druga pitanja koja se odnose na rad Povjerenstva uređena su Poslovnikom o radu Povjerenstva za procjenu prijava na Otvoreni javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanjem udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe (u daljnjem tekstu: Poslovnik).

U slučaju sumnje u vjerodostojnost i/ili vremensko važenje dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje pojedinog kriterija iz Poglavlja 3. Otvorenog javnog poziva, Povjerenstvo za procjenu prijava može zahtijevati na uvid izvornik određenog dokumenta iz točke 4.1. Otvorenog javnog poziva ili presliku istog, ovjerenu od javnog bilježnika.

Povjerenstvo za procjenu prijava zadržava pravo zatražiti, pored propisane i dostavljene dokumentacije, dostavljanje i druge dokumentacije potrebne za provjeru prihvatljivosti prijave.

7.2. Temeljem provedene formalne i sadržajne procjene zaprimljenih prijava, za prijavitelje koji su udovoljili svim propisanim uvjetima iz točke 3.1. Otvorenog javnog poziva, Povjerenstvo za procjenu prijava će sastaviti prijedlog liste odabranih prijavitelja. 

Prijave prijavitelja za koje Povjerenstvo za procjenu prijava prilikom postupka procjenjivanja utvrdi da ne udovoljavaju bilo kojem od propisanih uvjeta iz točke 3.1. Otvorenog javnog poziva, neće biti uvrštene na prijedlog liste odabranih prijavitelja, o čemu će prijavitelji predmetnih prijava biti obaviješteni.

7.3. Prijavitelj za kojeg je, nakon provedenog postupka procjene prijava, utvrđeno da nije udovoljio svim uvjetima iz Otvorenog javnog poziva, može se ponovno prijaviti nakon što osigura ispunjenje svih uvjeta.

 

8.  ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA OTVORENOG JAVNOG POZIVA

Svi prijavitelji bit će obaviješteni o donesenoj Odluci o odabiru udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača i uvrštavanju istih na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe (u daljnjem tekstu: Odluka).

Odluka će biti objavljena na mrežnoj stranici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja https://mingor.gov.hr/ i Središnjeg portala za potrošače https://szp.hr/.

Prijavitelji čije prijave nisu prihvaćene bit će obaviještene o razlozima neprihvaćanja njihovih prijava u roku od 8 radnih dana od dana donošenja Odluke.

 

9.  PODNOŠENJE PREDSTAVKI

9.1. Osobe koje smatraju da udruge i drugi oblici udruživanja uvršteni na Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe ne ispunjavaju uvjete za prijavu iz Poglavlja 4. Otvorenog javnog poziva, mogu podnijeti predstavku Ministarstvu: 

preporučeno poštom ili osobno (predaja u pisarnicu Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja radnim danom u vremenu od 9:00 sati do 16:00 sati) na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA,

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom „Predstavka vezana uz Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe - NE OTVARAJ“

ili 

putem elektroničke pošte na adresu: natjecaj.potrosaci@mingor.hr s naznakom u predmetu (subject-u) „Predstavka vezana uz Popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe“.

 

9.2. O zaprimljenim predstavkama odlučuje ministar na prijedlog Povjerenstva za rješavanje o predstavkama u roku od 60 dana od zaprimanja predstavke.

9.3. Povjerenstvo za rješavanje o predstavkama odlukom osniva ministar. Rad Povjerenstva za rješavanje o predstavkama uređen je Poslovnikom o radu Povjerenstva za rješavanje o predstavkama.

 

Dokumentacija:
1. Otvoreni javni poziv za iskaz interesa za uvrštavanjem udruga i drugih oblika udruživanja udruga za zaštitu potrošača na popis ovlaštenih tijela za podnošenje predstavničke tužbe
2. Obrazac opisa prijave
3. Izjava o financiranim projektima udruge iz javnih izvora i/ili sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za razdoblje od 12 mjeseci koje prethodi mjesecu podnošenja prijave
4. Izjava o neovisnosti i nepostojanju sukoba interesa.                                                                                    


Posljednja izmjena: 06.07.2023.