Zakoni i podzakonski akti

Pregled zakona i podzakonskih propisa

 

Zakon o zaštiti potrošača NN 19/22

Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova, NN  121/2016  i  32/19

Zakon o općoj sigurnosti proizvoda, NN  30/09 ,  139/10,   14/14  i  32/19

Zakon o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga,  NN 110/21

Zakon o nedopuštenom oglašavanju, NN  43/09

Zakon o predstavničkim tužbama za zaštitu kolektivnih interesa i prava potrošača NN 59/23

Uredba (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanoga geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni uredbi (EZ) br. 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ  (SL L 60I , 2.3.2018)

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2018/302 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. veljače 2018. o rješavanju pitanja neopravdanog geografskog blokiranja i drugih oblika diskriminacije na unutarnjem tržištu na temelju državljanstva, mjesta boravišta ili mjesta poslovnog nastana klijenata te o izmjeni Uredbi (EZ) 2006/2004 i (EU) 2017/2394 i Direktive 2009/22/EZ NN  25/19

Uredba (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ  (SL L 165, 18.6.2013.)

Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1051 оd 1. srpnja 2015. o načinima korištenja funkcijama platforme za online rješavanje sporova, načinima za podnošenje elektroničkog obrasca za pritužbe te načinima suradnje među kontaktnim točkama predviđenima u Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o online rješavanju potrošačkih sporova  (SL L 171, 2.7.2015.)

Uredba (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004  (SL L 345, 27.12.2017.)

Zakon o provedbi Uredbe (EU) 2017/2394 Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršavanje propisa o zaštiti potrošača i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2006/2004,  NN 54/20

 

Uredba o sustavu brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača  (RAPEX) , NN  5/11,   120/14  i  39/19

Uredba o određivanju osoba ovlaštenih za pokretanje postupka u svrhu kolektivne zaštite trgovaca od nedopuštenog oglašavanja, NN  88/09  i  155/09

 

Odluka o određivanju tijela i osoba ovlaštenih za pokretanje postupka za zaštitu kolektivnih interesa potrošača NN  107/22

Odluka o osnivanju Nacionalnog vijeća za zaštitu potrošača NN  96/22

 

Pravilnik o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda, NN 117/22

Pravilnik o Registru „Ne zovi“ NN  117/22

Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja sezonskog sniženja NN  117/22

Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni NN  117/22

Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o ugovoru o vremenski ograničenoj uporabi (timeshare), dugotrajnom turističkom proizvodu, ponovnoj prodaji i zamjeni NN  117/22

Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija NN  117/22

Pravilnik o obavješćivanju o proizvodu koji je opasan za potrošače NN  55/10 ,  90/10 ,  109/14  i  23/19

 

Popis oznaka Hrvatskih norma u području opće sigurnosti proizvoda NN  56/22

 

Ostali akti i smjernice koje reguliraju područje zaštite potrošača:

 

Posebne uzance u trgovini na malo NN  16/95

 

Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/417 оd 8. studenoga 2018. o utvrđivanju smjernica za upravljanje Sustavom Europske unije za brzu razmjenu informacija „RAPEX” uspostavljenim prema članku 12. Direktive 2001/95/EZ o općoj sigurnosti proizvoda te njegovim sustavom obavješćivanja (priopćeno pod brojem dokumenta C(2018) 7334) ( OJ L 73, 15.3.2019 )

 

 

Ostali Zakoni i podzakonski akti koji reguliraju područje zaštite potrošača:

 

Zakon o obveznim odnosima,  NN 35/05,  41/08 ,  78/15 ,  29/18 , 126/21 i 114/22

Zakon o elektroničkim komunikacijama, NN  73/08 ,  90/11 ,  133/12 ,  80/13 ,  71/14  i  72/17

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga NN  51/11 ,  149/13 ,  82/14 ,  24/15 i  42/16

Pravilnik o prenosivosti broja NN  24/15  i  71/16

Zakon o održivom gospodarenju otpadom, NN  94/13 ,  73/17 ,  14/19 ,  98/19

Zakon o obveznim i stvarnopravnim odnosima u zračnom prometu, NN  132/98 ,  63/08 ,  134/09  i  94/13

Uredba (EZ)  261/2004  Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja letova (SL L 46, 17.2.2004.)

Zakon o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu, NN  97/00

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu, NN  33/06 ,  38/09 ,  87/09 ,  18/11 ,  80/13  i  56/16

Zakon o potrošačkom kreditiranju, NN  75/09 ,  112/12 ,  143/13 ,  147/13 ,  09/15 , 78/15, 102/15  i 52/16

Zakon o leasingu NN  141/13

Zakon o tržištu kapitala NN  65/18

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom NN  44/16

Zakon o elektroničkoj trgovini, NN  173/03 ,  67/08 ,  36/09 ,  130/11 ,  30/14

Zakon o poštanskim uslugama, NN  144/12 ,  153/13 ,  78/15 ,  110/19

Zakon o komunalnom gospodarstvu, NN  68/18 ,  110/18 ,  32/20

 

Zakon o normizaciji, NN  80/13

Uredba o europskoj normizaciji br.  1025/2012  Europskog parlamenta i Europskog vijeća od 25. listopada 2012.

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, NN  80/13 ,  14/14  i  32/19

 

Zakon o hrani, NN  81/13 ,  14/14 ,  30/15  i  115/18

Zakon o informiranju potrošača o hrani, NN  56/13 ,  14/14 ,  56/16  i  32/19

Zakon o genetski modificiranim organizmima, NN  70/05 ,  137/09 ,  28/13 ,  47/14 ,  15/18 ,  115/18

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN  25/13 ,  41/14  i  114/18 )

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN  125/09  i  31/11 )

Pravilnik o sigurnosti igračaka (NN  83/14 ,  38/15 ,  35/17  i  50/18 )

 

 

Zakon o predmetima opće uporabe, NN  39/13 ,  47/14 ,  114/18

Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje NN  125/09 ,  23/13  i  90/13

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 648/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. godine o deterdžentima NN  34/12 ,  25/13  i  114/18

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1223/2009 Europskog Parlamenta i Vijeća od 20.studenog 2009. o kozmetičkim proizvodima NN  18/13 ,  115/18

 

Zakon o energiji, NN  120/12 ,  14/14 ,  95/15 ,  102/15 ,  68/18

Zakon o tržištu električne energije, NN  22/13 ,  95/15 ,  102/15 ,  68/18 ,  52/19

Zakon o tržištu plina, NN  18/18 ,  23/20

Zakon o tržištu toplinske energije, NN  80/13 ,  14/14 ,  102/14 ,  95/15 ,  76/18 ,  76/18 ,  86/19

 

Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, NN  42/18

Opća uredba o zaštiti podataka (EU)  2016/679

Zakon o mirenju, NN  18/11

Zakon o akreditaciji, NN  158/03 ,  75/09 ,  56/13

 

Zakon o lijekovima NN  76/13 ,  90/14  i  100/18

Zakon o medicinskim proizvodima NN  76/13

 

Pravilnik o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga NN  51/11 ,  149/13 ,  82/14 ,  24/15  i  42/16

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu NN  104/17

Pravilnik o potvrdi i naknadi za pravo puta NN  152/11, 151/14 i 95/17

Uredba (EZ)  261/2004  Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja letova (SL L 46, 17.2.2004.)

Uredba (EZ)  1107/2006  Europskog parlamenta i Vijeća od 5. srpnja 2006. o pravima osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti (SL L 204, 26.7.2006)

 

Zakon o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga NN  64/18

Uredba o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga NN  68/18

Zakon o informacijskoj sigurnosti NN  79/07

Zakon o potvrđivanju Konvencije o kibernetičkom kriminalu NN  09/02

Zakon o provedbi Uredbe (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ (NN  62/17 )

Zakon o pravu na pristup informacijama NN  25/13  i  85/15

 

Zakon o osiguranju NN  30/15

Zakon o obveznim osiguranjima u prometu NN  151/05 ,  36/09 ,  75/09 ,  76/13  i  152/14

Zakon o leasingu NN  141/13

Zakon o tržištu kapitala NN  65/18

Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom NN  44/16

 

Zakon o mjeriteljstvu NN  74/14  i  111/18

Pravilnik o postupku izvanrednog ispitivanja zakonitih mjerila u uporabi NN  96/16

Pravilnik o obvezi vođenja evidencije obračunskih komunalnih mjerila u uporabi NN  120/16

Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN  67/08 ,  48/10 ,  74/11,   80/13 ,  92/2014 ,  64/2015

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica NN  80/13,   97/14  i  2/19

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo NN  80/13,   1/16  i  2/19

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala NN  80/13,   97/14 ,   1/16  i  2/19

Zakon o nadzoru predmeta od plemenitih kovina NN  36/15

Pravilnik o znaku proizvođača predmeta od plemenitih kovina NN  41/16

Pravilnik o znaku dobavljača predmeta od plemenitih kovina NN  41/16

 

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti -  neslužbeno pročišćeni tekst ; NN  85/15 ,  121/16 ,  99/18  i  25/19

Zakon o pružanju usluga u turizmu -  neslužbeno pročišćeni tekst ; NN  130/17  i  25/19

 

Zakon o stambenom potrošačkom kreditiranju NN  101/17

Zakon o kreditnim institucijama (osobito Glava XXIII. Zaštita potrošača) NN  159/13 ,  19/15 ,  102/15 ,  15/18

Zakon o platnom prometu NN  66/18

Zakon o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu NN  70/17

Zakon o elektroničkom novcu NN  64/18

 

 


Posljednja izmjena: 21.06.2023.