Autobusni prijevoz putnika


Uredbom (EU) br. 181/2012 Europskog parlamenta i vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u prijevozu autobusima i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 (dalje u tekstu: Uredba) utvrđena su sljedeća prava putnika u autobusnom prijevozu: pravo na odštetu za slučaj smrti ili osobne povrede putnika i gubitak ili oštećenje prtljage, pravo putnika da mu prijevoznik, u slučaju nesreće koja se dogodi pri upotrebi autobusa, osigura razumnu i razmjernu pomoć s obzirom na neposredne praktične potrebe putnika nakon nesreće (takva pomoć može, ako je potrebno uključivati smještaj, hranu, odjeću, prijevoz i pružanje prve pomoći); pravo osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti na prijevoz (prijevoznici, putnički agenti i organizatori putovanja ne smiju odbiti prihvatiti rezervaciju, izdati ili drukčije osigurati kartu ili ukrcati osobu na temelju invaliditeta ili smanjene pokretljivosti), na dostupnost i informacije (u smislu nediskriminirajućih uvjeta pristupa prijevozu te informacije o uvjetima pristupa), na besplatnu pomoć na označenim autobusnim kolodvorima i u autobusima ( npr. pomoć da utovare/preuzmu svoju prtljagu, uđu/izađu iz vozila, dođu do sjedala i ostalo pobrojeno u Prilogu 1. Uredbe), odštetu za gubitak ili oštećenje invalidskih kolica, druge opreme za kretanje ili pomoćnih naprava; prava putnika u slučaju kašnjenja ili otkazivanja (u vidu nastavka, preusmjeravanje putovanja ili povrata cijene karte; u vidu dobivanja pravodobnih informacija, i u vidu pomoći u slučaju otkazanih polazaka ili kašnjenja pri polasku) pravo putnika na dostupnost informacija o putovanju te o pravima putnika) te pravo na podnošenje pritužbi (s time da putnik koji nije zadovoljan poduzetim mjerama ili nije u propisanom roku izviješten o poduzetim mjerama, može pokrenuti upravni spor).

 

Autotaksi prijevoz putnika


Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu, u odredbi čl. 48. ogleda se zaštita prava potrošača u području autotaksi prijevoza putnika, na način da je propisano da u slučaju obavljanja usluge autotaksi prijevoza putnika putem taksimetra/elektroničke aplikacije isti/a mora biti uključen/a za vrijeme obavljanje usluge te uz taksimetar mora biti istaknut cjenik na vidljivom mjestu.
 

Nadležna tijela


Nadležno tijelo za provedbu Uredbe (EU) br. 181/2011 i dostavu izvješća Europskoj komisiji o njezinoj provedbi je ministarstvo nadležno za promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Ministarstvo. Inspekcijski nadzor nad provedbom Uredbe (EU) br. 181/2011 i ovoga Zakona provode inspektori cestovnog prometa i cesta Ministarstva.

Podnošenje i rješavanje prigovora putnika u autobusnom prijevozu

Prigovore putnika u vezi s kršenjem odredbi Uredbe (EU) br. 181/2011 rješava prijevoznik kojem je putnik uložio prigovor. Ako prijevoznik nije riješio prigovor putnika u roku i na način utvrđen člankom 27. Uredbe (EU) br. 181/2011, putnik ima pravo izjaviti prigovor Ministarstvu. Ministarstvo će bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana izjavljivanja prigovora, u pisanom obliku izvijestiti putnika o utvrđenom činjeničnom stanju i mjerama koje je povodom prigovora poduzelo. Putnik koji nije zadovoljan poduzetim mjerama ili nije u propisanom roku izviješten o poduzetim mjerama, može pokrenuti upravni spor.

Podnošenje i rješavanje prigovora putnika u autotaksi prijevozu

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o prijevozu u cestovnom prometu obavlja inspekcija cestovnog prometa Ministarstva, sukladno posebnom zakonu kojim se reguliraju ovlasti, način rada i odgovornosti inspekcije cestovnog prometa.

Informacije o pravu putnika u autobusnom prometu - https://mmpi.gov.hr/promet/cestovni-promet-124/prava-putnika/17589.

Posljednja izmjena: 23.11.2020.