Što je opskrba električnom energijom?
 

Opskrba električnom energijom je prodaja električne energije potrošačima.Opskrba električnom energijom potrošača iz kategorije kućanstvo može se obavljati kao tržišna opskrba ili kao opskrba u okviru univerzalne usluge.Univerzalna usluga je javna usluga opskrbe električnom energijom propisane kvalitete na cijelom području Republike Hrvatske po realnim, jasno usporedivim i transparentnim cijenama.

 

Tko me može opskrbljivati električnom energijom?

 

Potrošačima iz kategorije kućanstvo tržišnu opskrbu nude pojedini opskrbljivači koji imaju uvjete za nastupanje na tržištu električne energije. Tržišna opskrba znači da se slobodno ugovara cijena električne energije pod tržišnim uvjetima. Popis aktivnih opskrbljivača koji pružaju uslugu opskrbe električnom energijom može se naći na internetskoj stranici HERA-e, https://www.hera.hr/hr/tarifni-kalkulator-eek/. Opskrbu u okviru univerzalne usluge obavlja HEP-Elektra d.o.o. (dalje: HEP-Elektra) kao javnu uslugu.

 

Mora li potrošač odabrati novog opskrbljivača električne energije?
 

Ne. Potrošača iz kategorije kućanstvo koji ne odabere opskrbljivača na tržištu električne energije po automatizmu opskrbljuje HEP-Elektra u okviru univerzalne usluge.

 

Može li se potrošač iz kategorije kućanstvo koji koristi tržišnu opskrbu električnom energijom, vratiti na opskrbu u okviru univerzalne usluge ?


Da. Potrošač iz kategorije kućanstvo uvijek se može vratiti na opskrbu u okviru univerzalne usluge, ali pri tome treba paziti na odredbe iz tržišnog ugovora koje mogu sadržavati nadoknadu u slučaju prijevremenog raskida ugovora.
 

Koliko često potrošač može promijeniti opskrbljivača i da li se to naplaćuje?
 

Potrošač opskrbljivača može promijeniti jednom mjesečno. Postupak promjene opskrbljivača je besplatan.
 

Koji je rizik prelaska na novog opskrbljivača?

 

Ako ugovor o opskrbi sa starim opskrbljivačem sadrži određene pogodnosti (npr. popuste ili poklone) za potrošača, ugovor može sadržavati odredbe o vraćanju iskorištenih pogodnosti ako se raskida prije ugovorenog roka. Te odredbe moraju u ugovoru biti jasno definirane i predočene potrošaču. To treba obavezno provjeriti u ugovoru i općim uvjetima starog opskrbljivača. Potrošač svakako treba provjeriti sve odredbe ugovora koje potpisuje sa svojim opskrbljivačem.


Ako potrošač ne odabere tržišnog opskrbljivača može li ostati bez električne energije?

 

Potrošač koji uredno ispunjava svoje ugovorne obveze i uredno plaća račune, ne može ostati bez električne energije. Za pouzdanost napajanja i kvalitetu napona nadležan je operator distribucijskog sustava.

Ako potrošač iz kategorije kućanstvo iz bilo kojeg razloga ostane bez tržišnog opskrbljivača, njegov opskrbljivač će automatski postati HEP-Elektra na opskrbi u okviru univerzalne usluge.
 

Od čega se sastoji račun koji potrošač plaća za električnu energiju?

 

Troškovi za električnu energiju sastoje se od troška za energiju, troškova za korištenje prijenosne i distribucijske mreže, opskrbne naknade i ostalih naknada određenih zakonom (npr. naknade za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije) te poreza na dodanu vrijednost (PDV).

Cijene energije i opskrbne naknade se slobodno ugovaraju, cijenu korištenja prijenosne i distribucijske mreže određuje Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA), dok se naknade i ostala davanja određuju temeljem posebnih propisa.
 

Koliko računa ću dobivati ako promijenim opskrbljivača električne energije?


Svi potrošači iz kategorije kućanstvo dobivaju samo jedan račun.
 

Na što treba potrošač obratiti pozornost kod odabira novog opskrbljivača?

 

Postupak promjene opskrbljivača započinjete potpisivanjem zahtjeva za sklapanje novog ugovora o opskrbi s novim opskrbljivačem.
Ako je potrošač na univerzalnoj opskrbi (HEP-Elektra) tada ne mora sklopiti ugovor o opskrbi.Provjerite koje obveze imate s osnove ugovora o opskrbi s postojećim opskrbljivačem u pogledu trajanja ugovorne obveze i moguće novčane obveze za prijevremeni raskid ugovora.Proučite što vam nudi novi opskrbljivač: ponuđene cijene električne energije kao i uvjete iz zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi s novim opskrbljivačem.Provjerite i usporedite cijene električne energije kod više opskrbljivača ili putem tarifnog kalkulatora na internetskoj stranici HERA-e https://www.hera.hr/hr/tarifni-kalkulator-eek/.

 

Što još potrošač treba znati o promjeni opskrbljivača električnom energijom?


Opskrbljivač je potrošača dužan unaprijed upoznati s uvjetima iz ugovora o opskrbi električnom energijom.

Odredbe ugovora o opskrbi električnom energijom moraju biti poštene i jasne, obuhvaćajući prava i obveze opskrbljivača i potrošača na jednostavan i nedvosmislen način.
Opskrbljivaču nije dopušten nepošten i/ili zavaravajući način prodaje. Opskrbljivač je odgovoran za postupanje kako svojih zaposlenika tako i prodajnih zastupnika koji nude opskrbu električnom energijom i sklapaju ugovore o opskrbi kupaca, izvan ili unutar poslovnih prostorija.
Ako se ugovor o opskrbi sklapa izvan poslovnih prostorija, opskrbljivač i/ili njegov prodajni zastupnik dužan je potrošaču predočiti službenu iskaznicu te na zahtjev potrošača omogućiti provjeru identiteta.
Kupac iz kategorije kućanstvo sklapa ugovor o opskrbi na neodređeno vrijeme, uz pravo na jednostrani raskid ugovora u bilo kojem trenutku, bez ugovorne kazne. Međutim, ako ugovor o opskrbi sadrži određene pogodnosti (npr. popuste) za kupca, ugovor može sadržavati odredbe o vraćanju iskorištenih pogodnosti. Te odredbe moraju biti jasno definirane (u ugovoru) i predočene kupcu.

 

Sklopio sam ugovor u svome domu, mogu li ga raskinuti?

 

U slučaju sklapanja ugovora o opskrbi izvan poslovnih prostorija potrošač iz kategorije kućanstvo ima pravo raskinuti ugovor u roku od 14 dana, bez obrazloženja.

 

Što potrošač može napraviti, ako smatra da je opskrbljivač primijenio nepošten i/ili zavaravajući način prodaje?


Potrošač može odustati od postupka promjene opskrbljivača za vrijeme trajanja postupka promjene opskrbljivača sve do završetka postupka promjene opskrbljivača bez ikakvih troškova.

 

Kome se potrošač može obratiti za pomoć ili informaciju oko promjene opskrbljivača električne energije?

 

Za izravne informacije potrošač se može obratiti bilo kojem aktivnom opskrbljivaču.

Popis opskrbljivača dostupan je na internetskoj stanici HERA-e https://www.hera.hr/hr/html/aktivni_opskrbljivaci_ee.html
 

Što je distribucija električne energije?
 

Distribucija električne energije je razvod električne energije distribucijskim mrežama srednjeg i niskog napona radi isporuke krajnjim kupcima. Distribuciju električne energije obavlja operator distribucijskog sustava.
 

Koliko operatora distribucijskog sustava postoji u Republici Hrvatskoj?


U Republici Hrvatskoj postoji jedan operator distribucijskog sustava, HEP – Operator distribucijskog sustava (HEP-ODS).

 

Tko, kada i na koji način očitava stanje brojila?

 

Stanje brojila izravno očitava HEP-ODS jednom u šest mjeseci, međutim, na zahtjev potrošača iz kategorije kućanstvo HEP-ODS je dužan omogućiti samoočitanje stanja brojila na mjesečnoj razini.

Potrošačima koji imaju ugrađena brojila s daljinskim očitanjem stanje brojila jednom mjesečno daljinski očitava HEP-ODS.
 

Ako sam nezadovoljan uvjetima pristupa elektroenergetskoj mreži kome i na koji način se mogu žaliti?

 

Korisnik elektroenergetske mreže kojem je odbijen ili ograničen pristup elektroenergetskoj mreži ili je nezadovoljan uvjetima pristupa može (putem operatora sustava – HEP-ODS d.o.o. Ulica grada Vukovara 37, Zagreb) izjaviti žalbu HERA-i pisanim putem.

 

Kome se mogu žaliti na iznos računa za električnu energiju?


Potrošač (krajnji kupac) može operatoru sustava podnijeti prigovor na račun za plaćanje naknade za neovlašteno potrošenu električnu energiju u roku od 15 dana od dana izdavanja računa.

Potrošač (krajnji kupac) može podnijeti prigovor svom opskrbljivaču na račun za korištenje distribucijske mreže te za opskrbu električnom energijom u roku od 15 dana od dana izdavanja računa. Potrošač (krajnji kupac) dužan je platiti nesporni dio računa u roku dospijeća računa. Opskrbljivač je dužan donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana zaprimanja urednog prigovora.
 

Ako sam nezadovoljan radom operatora sustava kome se mogu žaliti?


Strana (svaka pravna ili fizička osoba) nezadovoljna radom operatora sustava može izjaviti HERA-i pisani prigovor u vezi s odbijanjem priključka na mrežu, uvjetima priključenja na mrežu, određivanjem naknade za priključenje i/ili povećanje priključne snage na mrežu, primjenom metodologije za određivanje iznosa tarifnih stavki za korištenje mreže. Pisani prigovor podnosi se putem redovne pošte na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb, putem elektroničke pošte na adresu hera@hera.hr ili putem telefaksa na broj 01/6115-344.
 

Ako sam nezadovoljan radom univerzalnog opskrbljivača kome se mogu žaliti?

 

Potrošač (krajnji kupac) nezadovoljan radom univerzalnog opskrbljivača (trenutno je to, u skladu s odlukom Vlade Republike Hrvatske trgovačko društvo HEP ELEKTRA d.o.o.) može izjaviti HERA-i pisani prigovor u vezi s odbijanjem pružanja univerzalne usluge opskrbe krajnjim kupcima koji imaju pravo na taj način opskrbe. Pisani prigovor podnosi se putem redovne pošte na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb, putem elektroničke pošte na adresu hera@hera.hr ili putem telefaksa na broj 01/6115-344.
HERA će najkasnije u roku od 30 dana od dana izjavljivanja prigovora obavijestiti podnositelja prigovora u pisanom obliku o mjerama koje je u povodu prigovora poduzela. Ako niste zadovoljni poduzetim mjerama ili u propisanom roku niste obaviješteni o poduzetim mjerama može pokrenuti upravni spor.
 

Kome se mogu žaliti ako smatram da postupak promjene opskrbljivača nije korektno proveden?


Potrošač (krajnji kupac) može podnijeti HERA-i pisani prigovor na postupak promjene opskrbljivača. Pisani prigovor podnosi se putem redovne pošte na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb, putem elektroničke pošte na adresu hera@hera.hr ili putem telefaksa na broj 01/6115-344. Protiv odluke HERA-e nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
 

 


 


Posljednja izmjena: 23.11.2020.