Što kad potrošač nije zadovoljan kupljenim proizvodom ili pruženom uslugom?

U slučaju da potrošač nije zadovoljan kupljenim proizvodom ili pruženom uslugom, ima mogućnost obratiti se trgovcu putem pisanog prigovora.

Na koji način je trgovac dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora?

Trgovac je dužan omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora putem dva kanala i to:
  • u poslovnim prostorijama, odnosno prodavaonici (prilikom čega mora potrošaču pisanim putem potvrditi primitak pisanog prigovora), te
  • po izboru trgovca, putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte. Također, u poslovnim prostorijama, trgovac mora vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora potrošača.

U kojem roku je trgovac dužan odgovoriti na pisani prigovor?

Na sve podnesene prigovore potrošača, trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora kao i čuvati evidenciju zaprimljenih prigovora godinu dana od dana primitka pisanog prigovora.

Što kada je trgovac pružatelj javne usluge?

Ako je trgovac pružatelj javnih usluga, kao što su usluga javne vodoopskrbe i odvodnje, prijevoz putnika u javnom prometu i dr., potrošač - korisnik javnih usluga ima na raspolaganju još jedno pravno sredstvo – reklamaciju. Trgovac koji pruža javnu uslugu dužan je osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača u čijem sastavu mora biti i predstavnik udruge za zaštitu potrošača. Iznimno, za pojedine djelatnosti koje obavljaju trgovci koji imaju do pet zaposlenih može se osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača pri Hrvatskoj obrtničkoj komori ili Hrvatskoj gospodarskoj komori.

Kada potrošač podnosi reklamaciju?

Potrošač podnosi reklamaciju trgovcu tek nakon što je zaprimio odgovor trgovca na pisani prigovor ili ako nije zaprimio odgovor u propisanom roku. Samo povjerenstvo ima rok od 30 dana za odgovor na zaprimljenu reklamaciju.

Što ako potrošač ne uspije riješiti svoj problem putem pisanog prigovora ili reklamacije?

Kome potrošač može podnijeti prijavu? Nakon što potrošač ne uspije riješiti svoj problem s trgovcem putem pisanog prigovora i reklamacije, tada može podnijeti prijavu tržišnoj inspekciji Državnog inspektorata:
Isto tako, potrošač može problem s trgovcem pokušati riješiti i putem tijela nadležnih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova. Alternativno rješavanje potrošačkih sporova omogućuje potrošaču da svoje sporove s trgovcem sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili u nekoj od država članica Europske unije, Norveškoj, Islandu ili Lihtenštajnu, riješi na brz, efikasan i cjenovno prihvatljiv način.

Posljednja izmjena: 16.12.2020.