Što je opskrba plinom?

 


Opskrba plinom je prodaja plina kupcima. Za kupce iz kategorije kućanstvo opskrba plinom može se obavljati kao opskrba u obvezi javne usluge ili kao tržišna opskrba plinom. Značajka opskrbe u obvezi javne usluge je prodaja plina po reguliranim cijenama.
 

Tko me može opskrbljivati plinom?

 

Krajnji kupci mogu kupovati plin od opskrbljivača plinom koji obavljaju tržišnu i/ili opskrbu u obvezi javne usluge. Opskrbljivači plinom u obvezi javne usluge imaju obvezu, opskrbljivati kupce iz kategorije kućanstvo na određenom području.

Popis opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge može se pronaći u specijaliziranoj aplikaciji - iPLIN (informatoru za kupce plina iz kategorije kućanstvo koji koriste opskrbu u obvezi javne usluge), na internetskoj stranici HERA-e: https://www.hera.hr/hr/iplin/.

 

Moram li odabrati novog opskrbljivača plinom?

 

Ne. Kupca iz kategorije kućanstvo koji ne odabere novog opskrbljivača plinom opskrbljuje opskrbljivač u obvezi javne usluge na njegovom području.
 

 

Mogu li se, kao kupac iz kategorije kućanstvo koji koristi tržišnu opskrbu plinom, vratiti na opskrbu plinom u obvezi javne usluge?

 

Da. Kupac iz kategorije kućanstvo uvijek se može vratiti na opskrbu u obvezi javne usluge, ali pri tome treba paziti na odredbe iz tržišnog ugovora koje mogu sadržavati nadoknadu u slučaju prijevremenog raskida ugovora.

 

Koliko često mogu promijeniti opskrbljivača plinom i da li se to naplaćuje?

 

Broj promjena opskrbljivača plinom nije ograničen. Postupak promjene opskrbljivača plinom ne može se pokrenuti samo u slučaju kada je postupak promjene već u tijeku. Za krajnjeg kupca svaki postupak promjene opskrbljivača plinom je besplatan.

 

Koji su mogući rizici promjene opskrbljivača plinom?

 

Ako ugovor o opskrbi sa postojećim opskrbljivačem sadrži određene pogodnosti (npr. popuste ili poklone) za kupca, ugovor može sadržavati odredbe o vraćanju iskorištenih pogodnosti ako se raskida prije ugovorenog roka. Te odredbe moraju u ugovoru biti jasno definirane i predočene kupcu. Obavezno provjerite odredbe Ugovora i Općih uvjeta postojećeg opskrbljivača.

 

Ako odaberem novog tržišnog opskrbljivača mogu li ostati bez plina?

 

Kupac koji uredno ispunjava svoje ugovorne obveze i uredno plaća račune, ne može ostati bez plina. Ako kupac iz kategorije kućanstvo iz bilo kojeg razloga ostane bez opskrbljivača, plinom će vas opskrbljivati zajamčeni opskrbljivač kojeg određuje HERA. Zajamčeni opskrbljivač je opskrbljivač koji pruža javnu usluge opskrbe plinom krajnjem kupcu koji je ostao bez opskrbljivača plinom.
 

Od čega se sastoji račun za plin u slučaju opskrbe u obvezi javne usluge?
 

Cijena plina za kućanstva u obvezi javne usluge sastoji se od troška nabave plina (što uključuje cijenu plina na veleprodajnom tržištu, troškove transporta i skladištenja), troška distribucije plina, troška opskrbe plinom, te poreza na dodanu vrijednosti (PDV). Trošak transporta, skladištenja, distribucije plina i trošak opskrbe plinom određuje HERA. Trošak distribucije plina određuje HERA za svakog distributera plina ovisno o njegovim opravdanim troškovima, a što ima za posljedicu različite krajnje cijene plina na različitim dijelovima Republike Hrvatske.

 

Od čega se sastoji račun za plin u slučaju tržišne opskrbe plinom?

 
Cijena plina za kućanstva u uvjetima tržišne opskrbe plinom slobodno se formira na tržišnim osnovama, što znači da je predmet dobrovoljnog i obostranog sporazuma opskrbljivača i krajnjeg kupca.
I u ovom slučaju postoji dio krajnje cijene plina koji određuje HERA (trošak skladištenja, transporta i distribucije plina), dok opskrbljivač samostalno ugovara iznos troška nabave plina i trošak opskrbe plinom.

 

Koliko računa ću dobivati za potrošeni plin ako promijenim opskrbljivača plinom?

 

Svi krajnji kupci plina dobivaju samo jedan račun.

 

Na što trebam obratiti pozornost kod odabira novog opskrbljivača plinom?

 

Opskrbljivač vas je dužan unaprijed upoznati s uvjetima iz ugovora o opskrbi plinom. Ugovor o opskrbi plinom mora biti jasno napisan, propisujući prava i obveze opskrbljivača i kupca na jednostavan i nedvosmislen način. Svaki opskrbljivač mora osigurati da su njegovim krajnjim kupcima uvjeti dobro poznati prije sklapanja ugovora.

Trebate provjeriti koje obveze imate s osnove ugovora o opskrbi s postojećim opskrbljivačem u pogledu cijene, te dodatnih uvjeta – naročito trajanja ugovorne obveze i moguće novčane naknade za prijevremeni raskid ugovora.

 

Što još trebam znati o promjeni opskrbljivača plinom?

 

Postupak promjene opskrbljivača započinje potpisivanjem zahtjeva za sklapanje ugovora o opskrbi plinom s novim opskrbljivačem. Promjenu opskrbljivača obavlja novi opskrbljivač na pisani zahtjev kupca (na propisanom obrascu).

Trebate provjeriti koje obveze imate s osnove ugovora o opskrbi s postojećim opskrbljivačem u pogledu cijene, te dodatnih uvjeta – naročito trajanja ugovorne obveze i moguće novčane naknade za prijevremeni raskid ugovora.

Postupak promjene opskrbljivača plinom može se prekinuti ako krajnji kupac želi odustati od promjene opskrbljivača plinom ili u slučaju da krajnji kupac na dan početka promjene opskrbljivača ima dospjele, a neplaćene račune za potrošeni plin.


 

Što mogu napraviti ako smatram da je opskrbljivač plinom primijenio nepošten i/ili zavaravajući način prodaje?

 

Krajnji kupac može odustati od postupka promjene opskrbljivača za vrijeme trajanja postupka promjene opskrbljivača sve do završetka postupka promjene opskrbljivača bez ikakvih troškova.
 

Kome se mogu obratiti za pomoć ili informaciju oko promjene opskrbljivača plinom?

 

Za izravne informacije možete se obratiti bilo kojem aktivnom opskrbljivaču plinom, a popis opskrbljivača nalazi se na internetskim stranicama HERA-e https://www.hera.hr/hr/html/registar_dozvola.html. Ako želite saznati više o promjeni opskrbljivača, na stranicama HERA-e https://www.hera.hr/hr/html/propisi_plin.html nalaze se Opći uvjeti opskrbe plinom kojima je definiran cijeli postupak.

 

Što je distribucija plinom?
 

Distribucija plina je razvod plina plinovodima radi isporuke plina krajnjim kupcima, a koja ne uključuje opskrbu plinom. Distribuciju plina na određenom području obavlja operator distribucijskog sustava (distributer).

 

Koliko operatora distribucijskog sustava postoji u Republici Hrvatskoj?


Popis svih distributera plinom potrošači mogu naći na internetskim stranicama HERA-e: https://www.hera.hr/hr/html/dozvole_tab12.html.

Distributer plina obavlja distribuciju plina na određenom distribucijskom području u RH na temelju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti koju izdaje HERA i ugovora o koncesiji koji sklapa s područnom (regionalnom) samoupravom (županija). Distributer je odgovoran za rad, održavanje i razvoj distribucijskog sustava na svom distribucijskom području. Distributer plina također obavlja i očitavanje stanja plinomjera, održavanje i zamjenu plinomjera i druge mjerne opreme, te ispitivanje plinskih instalacija kod krajnjih kupaca iz kategorije kućanstava.

 

Mogu li promijeniti distributera plina?

 

Ne. Na svakom distribucijskom području djeluje samo jedan distributer plina koji to pravo ostvaruje temeljem ugovora o koncesiji.

 

Tko, kada i na koji način očitava stanja plinomjera?

 

Očitanja stanja plinomjera obavlja distributer plina na svom distribucijskom području. Za kućanstva koja koriste tržišnu opskrbu plinom obračunsko razdoblje iznosi 30 dana, dok za kućanstva koja koriste opskrbu u obvezi javne usluge obračunska razdoblja mogu biti jednomjesečna, tromjesečna ili šestomjesečna, a što ovisi o odluci distributera. Krajnji kupac koji koristi javnu uslugu ima mogućnost dostave mjesečnih očitanja stanja plinomjera svom opskrbljivaču.

 

Kome se mogu žaliti na odluku operatora distribucijskog sustava o zahtjevu za priključenje?
 

Podnositelj zahtjeva za priključenje na distribucijski sustav može protiv odluke operatora distribucijskog sustava o zahtjevu za priključenje na distribucijski sustav (putem operatora distribucijskog sustava) podnijeti pisanu žalbu HERA-i u roku od 15 dana od dana dostave odluke.
 

Kome se mogu žaliti na rad opskrbljivača ili operatora distribucijskog sustava?


Strana nezadovoljna postupanjem, odnosno poduzimanjem ili propuštanjem radnje može podnijeti pisani prigovor HERA-i na rad opskrbljivača ili operatora distribucijskog sustava. Pisani prigovor podnosi se putem redovne pošte na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb, putem elektroničke pošte na adresu hera@hera.hr ili putem telefaksa na broj 01/6115-344.

Pisani prigovor na rad opskrbljivača može se podnijeti osobito na:

  • sadržaj ispostavljenog računa za isporučeni plin,

  • neispunjavanje odredbi ugovora o opskrbi plinom u obvezi javne usluge,

  • propuštanja nastavka isporuke plina, u propisanim rokovima, po plaćanju obveza iz opomene radi koje je obustavljena isporuka plina,

  • promjenu opskrbljivača koja nije provedena sukladno Općim uvjetima.

Prigovor na rad operatora distribucijskog sustava može se podnijeti osobito zbog:

  • nepravodobnog obavještavanja o ograničenju ili prekidu isporuke plina zbog planiranih radova i kod ponovne uspostave isporuke plina,

  • vođenja netočnih podataka o obračunskom mjernom mjestu,

  • neprovođenja propisanih obveza temeljem zahtjeva korisnika sustava ili krajnjeg kupca za ugradnju plinomjera i druge mjerne opreme s povećanim brojem funkcija od standardne izvedbe,

  • neprovođenja propisane dostave podataka o očitanju korisniku sustava,

Operator distribucijskog sustava i opskrbljivač moraju odlučiti o prigovoru u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Ako po odluci nezadovoljna strana i dalje smatra da su joj povrijeđena prava ili pravni interesi, može radi zaštite svojih prava podnijeti pisani prigovor HERA-i. Pisani prigovor podnosi se putem redovne pošte na adresu Ulica grada Vukovara 14, Zagreb, putem elektroničke pošte na adresu hera@hera.hr ili putem telefaksa na broj 01/6115-344.

HERA je dužna bez odgode, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja prigovora, obavijestiti nezadovoljnu stranu u pisanom obliku o mjerama koje je u povodu prigovora poduzela. Ako nezadovoljna strana nije zadovoljna poduzetim mjerama ili u propisanom roku nije obaviještena o poduzetim mjerama, može pokrenuti upravni spor.
 

Kome se mogu žaliti na iznos računa za plin?

 

Krajnji kupac može svom opskrbljivaču podnijeti pisani prigovor na račun za isporučeni plin.


 


Posljednja izmjena: 23.08.2022.