Zakonom o vodama (Narodne novine˝, broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14 i 46/18) definirane su vodne usluge kao usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje.


Javna vodoopskrba je djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda u svrhu ljudske potrošnje i njihova kondicioniranja te isporuka do krajnjeg korisnika vodne usluge ili do drugoga isporučitelja vodnih usluga ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu vodoopskrbu te upravljanje tim građevinama ili na drugi propisani način (cisternama, vodonoscima i sl.)

Javna odvodnja je djelatnost skupljanja komunalnih otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja, izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u prirodni prijemnik, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu odvodnju, te upravljanje tim građevinama, gospodarenja otpadnim muljem nastalim u postupku pročišćavanja otpadnih voda; javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih jama i mulja iz malih sanitarnih uređaja.

Djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju se kao javna služba. Te djelatnosti su od interesa za jedinice lokalne samouprave (JLS) na uslužnom području, koje su dužne osigurati obavljanje istih djelatnosti na svom području.

Vodne usluge se pružaju pod nediskriminacijskim i socijalno prihvatljivim uvjetima. Djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju se učinkovito, ekonomično i svrhovito. Navede djelatnosti se obavljaju tako da se osigura njihov održivi razvitak i stalno povećanje kakvoće vodnih usluga.

Djelatnost javne vodoopskrbe i javne odvodnje obavljaju javni isporučitelji vodnih usluga (u daljnjem tekstu: JIVU) osnovani u skladu i na način propisan Zakonom o vodama.

 

Cijena vodnih usluga
 

Cijena vodnih usluga određuje se prema načelima punog povrata troškova kako je to uređeno Zakonom o financiranju vodnoga gospodarstva (Narodne novine, broj 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17), socijalne prihvatljivosti cijene vode i zaštite od monopola.

Javnost mora biti informirana o bitnim informacijama o pružanju vodnih usluga.

Sredstva za obavljanje djelatnosti vodnih usluga osiguravaju se iz cijene vodne usluge, obveznik plaćanja cijene vodne usluge je vlasnik ili drugi zakoniti posjednik nekretnine u kojoj se usluga koristi (korisnik).

Korisnik vodnih usluga je svaka fizička ili pravna osoba koja je vlasnik, odnosno drugi zakoniti posjednik nekretnine priključene na komunalne vodne građevine i koja je s isporučiteljem vodne usluge sklopila ugovor o isporuci jedne ili više vodnih usluga ili se prema općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga smatra da je sklopila ugovor o isporuci jedne ili više vodnih usluga.

Visinu cijene vodnih usluga odlukom određuje JIVU uz suglasnost JLS. Cijena vodne usluge ne može biti niža od cijene određene primjenom mjerila iz Uredbe o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva (Narodne novine, broj 112/10).

Tarifa vodnih usluga javne vodoopskrbe najmanje mora sadržavati:
 • osnovnu cijenu vodne usluge
 • cijenu koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva.


Cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani ne može se utvrditi u visini većoj od 60% od osnovne cijene vodne usluge.

Odluka o cijeni vodnih usluga sadržava vrstu vodne usluge, visinu cijene (tarifa vodne usluge), način obračuna i plaćanja vodne usluge i iskaz javnih davanja koja se obračunavaju i naplaćuju uz cijenu vodne usluge.

Najniža osnovna cijena vodnih usluga sastoji se od fiksnog i varijabilnog dijela. Fiksni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga služi pokriću troškova koji ne ovise o količini pruženih usluga, a nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine (redovnog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina, očitanja vodomjera, obrade očitanih podataka, tekućeg i investicijskog održavanja priključka nekretnine na komunalne vodne građevine i dr.). Varijabilni dio najniže osnovne cijene vodnih usluga ovisi o količini isporučenih vodnih usluga (izražava se u kn/m3).

Na računu za vodnu uslugu zasebno se iskazuje cijena vodne usluge za:

 • javnu vodoopskrbu,
 • skupljanje otpadnih voda i njihovo dovođenje do uređaja za pročišćavanje i
 • pročišćavanje otpadnih voda.


Osim navedenog, na računu za vodne usluge zasebno se iskazuje:

 • fiksni dio osnovne cijene vodnih usluga,
 • varijabilni dio osnovne cijene vodnih usluga,
 • cijena koju plaćaju socijalno ugroženi građani za količinu isporučene vode nužne za osnovne potrebe kućanstva.


Uz cijenu vodnih usluga u računu za vodne usluge zasebno se iskazuju i:

 • porez na dodanu vrijednost sukladno posebnom zakonu,
 • naknada za zaštitu voda u skladu s odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva,
 •  naknada za korištenje voda u skladu s odredbama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva
 • naknada za razvoj (ukoliko je donesena odlukom JLS).

 

Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga

 

Javni isporučitelj vodnih usluga donosi opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga koji sadržavaju odredbe o tehničko-tehnološkim uvjetima priključenja, pravima i obvezama isporučitelja i korisnika vodnih usluga, uvjetima mjerenja, obračuna i naplate vodnih usluga, uvjetima za primjenu postupka ograničenja ili obustave isporuka vodnih usluga, tehničko-tehnološkim uvjetima za ugradnju vodomjera i mjerača protoka i dr.

Isporučitelj vodnih usluga je dužan objaviti opće i tehničke uvjete isporuke vodnih usluga na internetu ili na drugi prikladan način i učiniti ih dostupnim javnosti za cjelokupno vrijeme njihova važenja. Isporučitelj vodne usluge može iz opravdanih razloga, sukladno općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga ograničiti, odnosno obustaviti korisnicima isporuku vodnih usluga.

Građevine se projektiraju i grade tako da svaki posebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor,garaža i sl.) ima ugrađen vodomjer.

 

Nadležna tijela i nadzor

 

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredbi Zakona o vodama kojima se uređuje cijena vodnih usluga te opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga obavljaju inspektori ministarstva nadležnog za gospodarstvo, osim u dijelu nadzora koji prema istome zakonu obavlja Vijeće za vodne usluge.

Vijeće za vodne usluge je neovisno državno tijelo, osnovano sukladno Zakonu o vodama, koje između ostalog nadzire zakonitost odluke o cijeni vodnih usluga.

 

 

 


 


Posljednja izmjena: 23.11.2020.