Prijevoz putnika unutarnjim plovnim putovima


Vijeće Europske unije naglašava ključnu ulogu prijevoza unutarnjim plovnim putovima u postizanju ciljeva prometne politike u Uniji, što je potvrđeno u svim važnijim instrumentima politike.

Kako bi se slobode zajedničkog tržišta (kretanje ljudi, usluga i roba) mogle provoditi u skladu s ciljevima koji su zacrtani europskim tekovinama prometne politike i strateškim razvojnim dokumentima prometnog sustava u vidu liberalizacije tržišta, uz primjenu suvremenih tehnologija i metoda uređivanja vodnog prometa, Europski parlament i Vijeće su Uredbom (EU) br. 1177/2010 od 24. studenog 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 osigurali niz mehanizama kako bi se putnici osjećali sigurno prilikom prijevoza unutarnjim plovim putovima. Link za Uredbu: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1177/oj.

Djelovanje Europske unije u području prijevoza unutarnjim plovnim putovima ima za cilj, između ostalog, osiguravanje visoke razine zaštite putnika usporedive s onom u drugim načinima prijevoza. Štoviše, u potpunosti su uzeti u obzir zahtjevi u pogledu zaštite potrošača općenito.

Zaštita putnika ne obuhvaća samo putnički prijevoz između luka smještenih na državnom području država članica nego i putnički prijevoz između tih luka i luka smještenih izvan državnog područja država članica, uzimajući u obzir rizik narušavanja tržišnog natjecanja na tržištu putničkog prijevoza.

Osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti imaju mogućnost koristiti usluge putničkog prijevoza i kružnih putovanja usporedive s mogućnostima drugih građana. Osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti imaju, s obzirom na slobodno kretanje, slobodu izbora i nediskriminaciju, jednaka prava kao svi ostali građani.

S obzirom na članak 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom i kako bi se osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti pružile mogućnosti usporedive s mogućnostima koje u prijevozu unutarnjim plovnim putovima imaju ostali građani, utvrđena su pravila za ne diskriminaciju i pomoć tijekom njihovog putovanja.

Kod donošenja odluka o projektima za gradnju novih luka i terminala i o rekonstrukciji postojećih, tijela odgovorna za te objekte uzimaju u obzir potrebe osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, posebno s obzirom na mogućnost pristupa.

Prijevoznici uzimaju u obzir potrebe putnika prilikom gradnje novih i rekonstruiranju putničkih brodova u skladu s Direktivom 2006/87/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o utvrđivanju tehničkih pravila za plovila unutarnje plovidbe i Direktivom 2009/45/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. svibnja 2009. o sigurnosnim pravilima i standardima za putničke brodove.

Pomoć koja se pruža u lukama smještenima na državnom području država članica omogućuje osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti da dođu od određene točke dolaska u luci do putničkog broda i od putničkog broda do određene točke polaska u luci, uključujući ukrcaj i iskrcaj.

Pri organiziranju pomoći osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti i osposobljavanju svojeg osoblja, prijevoznici surađuju s organizacijama koje zastupaju osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti. Također se uzimaju u obzir relevantne odredbe Međunarodne konvencije i Kodeksa o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca kao i Preporuke Međunarodne pomorske organizacije (IMO) o konstrukciji i radu putničkih brodova koji odgovaraju potrebama starijih osoba i osoba s invaliditetom.

Odredbama kojima se uređuje ukrcaj osoba s invaliditetom ili osoba smanjene pokretljivosti ne dovode se u pitanje opće odredbe primjenjive na ukrcaj putnika utvrđene važećim međunarodnim pravilima, pravilima Unije ili nacionalnim pravilima.

U pravnim aktima Unije o pravima putnika uzimaju se u obzir potrebe putnika, posebno prava osoba s invaliditetom i osoba smanjene pokretljivosti, kako bi mogle koristiti različite načine prijevoza i da bez poteškoća prelaze s jednog načina na drugi, podložno primjenjivim propisima o sigurnosti plovidbe brodova.

Putnici moraju biti na odgovarajući način obaviješteni u slučaju otkaza ili kašnjenja usluge putničkog prijevoza ili kružnog putovanja. Obavješćivanje pomaže putnicima da se organiziraju, odnosno da dođu do informacija o alternativnim vezama.

Prijevoznici moraju predvidjeti plaćanje odštete putnicima u slučaju otkaza ili kašnjenja putničke usluge, na temelju postotka cijene putne karte, osim kada do otkaza ili kašnjenja dolazi zbog vremenskih uvjeta koji ugrožavaju sigurnu plovidbu brodom ili izvanrednih okolnosti koje se ne bi mogle izbjeći čak i da su poduzete sve razumne mjere.

Prijevoznici snose teret dokaza da su otkaz ili kašnjenje uzrokovani takvim vremenskim uvjetima ili izvanrednim okolnostima.

Uredba o pravima putnika kada putuju unutarnjim plovnim putovima ne utječe na prava putnika utvrđena Direktivom Vijeća 90/314/EEZ od 13. lipnja 1990. o paket putovanjima, paket odmorima i paket turama.

Putnici moraju biti u potpunosti obaviješteni o pravima koja imaju, u oblicima koji su svima dostupni tako da ta prava mogu učinkovito ostvarivati. U prava putnika uključeno je dobivanje informacija o putničkom prijevozu ili kružnom putovanju prije i tijekom putovanja.


Putnici ostvaruju svoja prava tako da koriste primjerene i dostupne postupke koje prijevoznici i operatori terminala, svaki u okviru svoje nadležnosti, imaju uvedene za podnošenje pritužbe ili, ovisno o slučaju, da pritužbe podnose tijelu ili tijelima koje u tu svrhu odrede države članice. Prijevoznici i operatori terminala moraju odgovoriti na pritužbe putnika u određenom vremenu, imajući na umu da je ne odgovaranje na pritužbu kažnjivo.

Uzimajući u obzir postupke koje država članica uspostavi za podnošenje pritužbi, poželjno je da se pritužba koja se odnosi na pružanje pomoći u luci ili na brodu upućuje nadležnom tijelu u državi u kojoj je smještena luka ukrcaja, a za putnički prijevoz iz treće zemlje, u kojoj je smještena luka iskrcaja.

Putnici imaju pravo od nadležnog tijela dobiti obrazloženi odgovor u razumnom roku.

Prava putnika na unutarnjim plovnim putovima usklađena su sa Uredbom o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za izvršenje zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u području zaštite potrošača).

Direktiva o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka mora se strogo poštovati i izvršavati kako bi se zajamčilo poštovanje privatnosti fizičkih i pravnih osoba i osiguralo da zahtijevane informacije i izvješća služe isključivo za ispunjavanje obveza utvrđenih u ovoj Uredbi i da se ne koriste na štetu tih osoba.

Pored navedenoga, Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN, br. 109/07., 132/07, 51/13 i 152/14) uredio je pitanje plovidbu unutarnjim vodama Republike Hrvatske, sigurnost plovidbe unutarnjim vodama, pravni status, način upravljanja vodnim putovima i lukama unutarnjih voda, materijalno-pravni odnosi glede plovila, postupci upisa plovila, prijevoz i ugovaranje prijevoza, plovidbene nesreće, ustroj i rad lučkih kapetanija i nadzor, te druga pitanja koja se odnose na plovidbu i luke unutarnjih voda.

Na pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, na odgovarajući način se primjenjuje Pomorski zakonik. Ovaj Zakon sadrži odredbe koje su u skladu sa Uredbom Vijeća (EEZ-a) br: 3921/91 od 16. prosinca 1991. kojom se određuju uvjeti pod kojima nerezidentni prijevoznici mogu prevoziti robu ili putnike unutarnjim plovnim putovima unutar države članice (31991R3921, Službeni list L 373 od 31. 12. 1991.) i Uredbom Vijeća (EZ) br: 1356/96 od 8. srpnja 1996. o zajedničkim pravilima koja se primjenjuju na prijevoz robe ili putnika unutarnjim plovnim putovima među državama članicama radi uspostavljanja slobode pružanja tih prijevoznih usluga (31996R1356, Službeni list L 175 od 13. 7. 1996.).

Posljednja izmjena: 23.11.2020.